Nacházíte se zde: Úvod » Poradna » Poradna

PORADNA ONLINE

POTŘEBUJETE PORADIT?

MÁTE KONKRÉTNÍ DOTAZ?

Zeptejte se prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo mi napište na email poradna@radekhabl.cz. Níže můžete nalézt přehled nejčastěji kladených dotazů.

Nejčastěji kladené dotazy

Kategorie:


Spotřebitelské úvěry

Rozhodčí doložka
Součástí mé smlouvy o půjčce byla i rozhodčí doložka. Obchodní zástupce mi říkal, že se o to nemusím starat, že je to běžná praxe. Nemám z toho dobrý pocit, o co přesně se jedná?

Rozhodčí doložky se velmi rozšířily právě ve spotřebitelských úvěrových smlouvách. Nejedná se o nic jiného než o dohodu, že v případě jakéhokoli sporu se tento nebude řešit u soudu, ale před soukromým rozhodcem (často kamarádem nebo spřízněnou osobou s věřitelem), který spor rozhodne. Takový proces je pak velmi rychlý, nedá se nazvat nezávislým a má účinky pravomocného rozsudku. Pokud Vám tedy přijde rozhodčí nález, je to stejné jako by Vám přišel platební rozkaz od soudu, či soudní rozhodnutí. Je exekučním titulem a Váš věřitel si tak může na základě rozhodčího nálezu najmout exekutora k vymožení dlužné částky exekuční cestou. Rozhodčí řízení bývá také často výrazně dražší než soudní řízení a možnost obhajoby je zde výrazně menší. Proti rozhodčímu nálezu se navíc nelze odvolat. Máte ale možnost do 90 dní podat návrh na přezkum rozhodčího nálezu k soudu. Rozhodčí doložka musí být vždy přiložena a podepsána jako zvláštní dokument a má své zákonem stanovené náležitosti. Nemůže tedy být například ukryta ve smlouvě nebo všeobecných obchodních podmínkách.

Dle mého nemají rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách co dělat, protože zde stojí proti sobě dvě strany s nerovným postavením – obchodní společnost a spotřebitel – a jsou příliš často zenužívány. Jejich úplný zákaz ve spotřebitelských smlouvách by tak byl nejlepším řešením.


Dluhy, závazky, vymáhání

Promlčecí lhůta u spotřebitelských úvěrů
Jaká je, prosím, promlčecí lhůta u úvěrů? Prý jsem nezaplatila část smluvní pokuty, ale je to již 4 roky a navíc jsem zcela jistě zaplatila vše.

Obecná promlčecí lhůta je 3 roky a má spoustu výjimek (dluhy vůči státu, náhrada škody, soudní rozhodnutí, pokuta ve správním řízení apod), nicméně pro spotřebitelské úvěry platí ona tříletá promlčecí lhůta a začíná běžet následující den po splatnosti závazku. Pokud jste například měli splatnost úvěru 31. prosince, tak promlčecí lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího roku. Od této chvíle má věřitel 3 roky na to, aby předal věc k soudu, rozhodci, či správnímu úřadu (v případě pohledávky státu). Přitom nezáleží, kolikrát Vás během této doby upomínal. Zaslané upomínky nemají žádný vliv na promlčecí lhůtu. Důležité ale je, že promlčení musíte namítnout u soudu (ať už při podání odporu vůči platebnímu rozkazu, nebo při samotném soudním stání), jinak soud může pohledávku věřiteli přiznat (soud sám o sobě z důvodu nestrannosti na promlčení neupozorní).


Exekuce

Zabavování cizích věcí exekutorem
Přišel k nám exekutor s tím, že na našeho syna je vedena exekuce a začal nám olepovat věci, které patří nám a ne synovi. Má na to právo? Jak se můžeme bránit?

Exekutor, který provádí takzvanou mobiliární exekuci (zabavování movitých věcí dlužníka, většinou u něj doma) nemá žádnou povinnost zjišťovat, komu která věc patří. Je bohužel na majiteli zabavené věci, aby prokázal, že patří jemu a ne dlužníkovi. Prokázat to může např. fakturou či účtenkou od koupené věci, výpisem z účtu, svědectvím atp. Pokud se takto přímo na místě prokáže, že daná věc nepatří dlužníkovi, exekutor (vykonavatel) musí takovou věc ihned vyjmout ze soupisu a nesmí ji zabavit, jinak jedná protizákonně. Exekutoři moc dobře znají svá práva a povinnosti, ale často úmyslně jednají za hranou zákona, protože předpokládají, že dlužník svá práva nezná. Tím zvyšují psychologický tlak na dlužníka.

Pokud exekutor zabaví věci, které nepatří dlužníkovi, musí majitel těchto věcí podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu (podává se k exekutorovi, který ho o tomto právu musí informovat a poučit). Pokud exekutor návrhu nevyhoví, je třeba podat vylučovací žalobu k soudu (pozor: podává majitel věcí vůči věřiteli – NE dlužník vůči exekutorovi). Příklad: Exekutor vymáhá pro Komerční banku po dlužníkovi Novákovi a zabaví věci patřící panu Svobodovi. Pak pan Svoboda musí podat vylučovací žalobu na Komerční banku. Vzor si můžete stáhnout zde.

Co nemůže exekutor zabavit.
Přišli k nám vykonavatelé exekutora a začali olepovat všechny věci s tím, že dole mají dodávku a když nezaplatíme alespoň 5 tisíc, vše okamžitě odvezou. Mohou si to dovolit? A co mi vlastně nemůžou zabavit?

Exekutoři často věci jen olepí a dají dlužníkovi čas na zaplacení dluhu. Je třeba si uvědomit, že u nás běží přes 4 miliony exekucí a kdyby každému zabavili nábytek a jiné věci, neměli by to brzo kde skladovat. Navíc většina věcí je neprodejná, nebo peníze získané v dražbě ani nestačí na pokrytí nákladů dražby. Proto se exekutoři soustředí na cennější věci. Samozřejmě ale exekutor má právo věci okamžitě odvézt! Takto postupují většinou nejagresivnější exekutorské úřady. Na druhou stranu ale existují ze zákona jasná pravidla, co nemůže být zabaveno. Do srpna 2015 byl výčet věcí poněkud vágní a sváděl k debatám, co lze a co nelze zabavit. Novelou Občanského soudního řádu (platný od 1.9.2015) se ale soupis věcí, které nesmí být zabaveny, více konkretizoval. Níže je seznam všeho, co nesmí být zabaveno.

  • běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
  • obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
  • studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
  • snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy,
  • zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
  • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu (nyní 6.820,- Kč)
  • zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.
Zablokovaný účet u banky
Přišel mi exekuční příkaz a zablokovali mi účet, kde jsem měla peníze na jídlo. Nemám na zaplacení celé částky a potřebuji peníze, které mám na účtě, co mám dělat?

V tomto případě můžete požádat banku o jednorázové vyplacení částky až do dvojnásobku životního minima, tedy částky 6.820,- Kč. Podmínkou samozřejmě je, že tuto částku na účtě máte (jinak musíte požádat o částku nižší). Banka pak takovému požadavku musí ze zákona vyhovět, a to na kterékoli své pobočce a bezodkladně. Můžete samozřejmě požádat i písemně a nechat si vyplatit peníze například na složenku. Vzor žádosti.

Jelikož výše uvedený postup můžete využít jen jednou, je třeba si zajistit co nejdříve vyplácení mzdy, důchodu, podpory atp. v hotovosti, na složenku, nebo na jiný účet (který není na Vaše jméno či jméno manžela/manželky). Náš právní systém totiž umožňuje paradoxní situaci, kdy na jedné straně máte nárok na nezabavitelnou částku, která Vám nemůže být stržena z Vašeho příjmu, na druhou stranu jakmile je nezabavitelná částka poslána na Váš účet, tak tam je okamžitě zablokována a zabavena exekutorem. Vy se tak ocitnete zcela bez prostředků.
Co se týče otázky zaplacení částky najednou, navrhuji spojit se exekutor (případně věřitelem) a navrhnout splacení částky ve splátkách.

Oddlužení (osobní bankrot)

Smlouva o důchodu
Ctěla bych požádat o osobní bankrot, ale nemám dostatečný příjem. Prý se to dá řešit darovací smlouvou. Co mám pro to udělat?

Darovací smlouva, resp. smlouva o důchodu zavazuje dárce k pravidelné měsíční platbě ve prospěch dlužníka (obdarovaného), kterému tak pomůže splnit jednu z podmínek oddlužení - splatit alespoň 30% svých dluhů. Je třeba mít přesný přehled o svých dluzích a správně spočítat potřebnou částku. Poté musíte najít někoho, kdo Vám bude pravidelně přispívat a sepsat s ním smlouvu o důchodu. Podpisy na smlouvě je třeba nechat úředně ověřit (například na kontaktním místě Czech POINTU. Vzor smlouvy si můžete stáhnout zde.

Výživné a osobní bankrot
Liší se nějak dluh na výživném od ostatních dluhů v rámci oddlužení?

Ano, dluh na výživném musí být uhrazen v rámci oddlužení v plné výši (100%). Je to takzvaná pohledávka za podstatou (stejně jako odměna insolvenčního správce) a proto je třeba na to při výpočtu dát pozor.

Podnikatelé a oddlužení
Mohou podnikatelé (OSVČ) požádat o oddlužení?

Ano, od roku 2014 mohou využít oddlužení dle insolvenčního zákona i fyzické osoby podnikatelé. Podmínkou je, že nemají dluhy z podnikání. Pokud dluhy z podnikání mají, mohou do oddlužení za podmínky, že:

  • s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo
  • jde o pohledávku zajištěného věřitele anebo
  • jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po zrušení konkursu na majetek dlužníka pro splnění rozvrhového usnesení nebo na základě zjištění insolvenčního soudu, že je majetek dlužníka pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující.

Ostatní dotazy


Dotaz do poradny

Upozorňuji, že se nejedná o právní poradnu. Pro specifické právní dotazy můžete využít specializovaných právních poraden - např. online bezplatná právní poradna, nebo služeb neziskových a jiných organizací s právními službami.

Sečtěte a zaokrouhlete (8.6 + 36.0) *

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Radek Hábl
IČ 03559734
DIČ CZ03559734
Kontakt
Tel: +420 608 96 76 91
E-mail: info@radekhabl.cz
2015 © Radek Hábl

www.radekhabl.cz

Ilustrace: Matěj Šenkyřík

Nahoru