Nacházíte se zde: Úvod » Oddlužení » Obecné informace k oddlužení

OBECNÉ INFORMACE K ODDLUŽENÍ

Zvažujete osobní bankrot?

Přečtěte si základní informace

Co je to oddlužení

Oddlužení neboli lidově osobní bankrot se dá nazvat druhou šancí pro lidi, kteří se předlužili tak, že nezvládají své dluhy splácet a hrozí jim tak sociální vyloučení s dalekosáhlými důsledky.

Oddlužení umožňuje dostat se z dluhové pasti, kdy se splácí jednotlivé dluhy novými dluhy (často s výrazně horšími podmínkami) a celková dlužná částka se stále navyšuje nejen o tyto nové dluhy, ale i o sankce, úroky z prodlení a náklady na vymáhání. Při splnění zákonem stanovených podmínek oddlužení znamená odpuštění až 70% všech dluhů.

Jaké jsou výhody oddlužení

 • zastaví se všechna probíhající soudní řízení a exekuce,
 • dluhy přestanou narůstat o úroky z prodlení a další sankce,
 • celkový dluh se zafixuje,
 • ustane tlak ze strany věřitelů, vymahačů a exekutorů - již žádné upomínky, telefonáty, emaily, sms zprávy,
 • při splnění všech podmínek možnost odpuštění až 70% celkové hodnoty dluhu,
 • o splátky přihlášeným věřitelům se postará insolvenční správce,
 • ve chvíli, kdy vám přerostou dluhy přes hlavu, umožňuje oddlužení nový začátek.

Jaké jsou nevýhody oddlužení

 • až 5 let pouze s nezabavitelnou částkou,
 • platíte insolvenčního správce ve výši 1.089 Kč měsíčně (65.340 Kč za 5 let), nebo 1.634 Kč měsíčně u společného návrhu manželů (98.010 Kč za 5 let)
 • jakékoli příjmy (i mimořádné) nad nezabavitelnou částku musíte přiznat a odevzdat insolvenčnímu správci,
 • nemůžete odmítnout dědictví,
 • během oddlužení si musíte dát pozor, abyste se nedostali do prodlení s jinými platbami,
 • celou dobu jste pod dohledem insolvenčního správce, který předkládá soudu půlroční zprávy,
 • celý soudní spis týkající se insolvenčního řízení je zveřejněn v insolvenčním rejstříku, který je veřejně přístupný.

I přes tyto nevýhody je ovšem oddlužení příležitostí, která vám může doslova zachránit život.

Kdo o něj může požádat

Fyzická osoba nepodnikatel i podnikatel s podmínkou, že dluhy nepochází z podnikání.
Pokud dluhy z podnikání máte, musí s oddlužením souhlasit vaši věřitelé nebo se musí jednat o dluhy zajištěné.

Kdy o něj mohu požádat

Pokud máte dva a více věřitelů, dluhy po splatnosti 30 a více dnů a nejste schopni tyto závazky plnit (jste v úpadku). O oddlužení můžete požádat i v případě, že tato situace teprve bezprostředně hrozí (hrozící úpadek).

Jak se pozná, že nejsem schopen své závazky plnit

Podmínka neschopnosti plnit své závazky je splněna v případě, nastane-li alespoň jedna z následujících skutečností:
 • zastavili jste platby podstatné části svých peněžitých závazků (dluhů),
 • neplníte své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti,
 • není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek za dlužníkem výkonem rozhodnutí nebo exekucí

Jaké existují způsoby oddlužení a kdo o nich rozhoduje

 • oddlužení splátkovým kalendářem (až 5 let),
 • oddlužení prodejem majetku (zpeněžením majetkové podstaty)
O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé potažmo soud.

Jaké podmínky musím splňovat

Musíte být schopni uhradit alespoň 30% všech nezajištěných dluhů a odměnu insolvenčního správce ve výši 65.340,- Kč (nebo 98.010,- Kč v případě společného návrhu manželů).

Pokud máte dluh na výživném, tak tento dluh musí být (stejně jako odměna insolvenčního správce) zaplacen v plné výši (nestačí uhradit 30%).

Kolik peněz mi bude strháváno a použito na oddlužení (při plnění splátkovým kalendářem).

Pro základní výpočet můžete využít kalkulačku na stránkách Insolvenčního rejstříku Ministerstva spravedlnosti.
Od výsledné částky musíte ještě odečíst odměnu insolvenčního správce ve výši 65.340,- Kč (nebo 108.540,- Kč v případě společného oddlužení manželů). Takto vypočtená částka musí stačit na uhrazení alespoň 30% všech nezajištěných dluhů. Pozor výpočet je pouze orientační a nezohledňuje určité výjimky.

Co musí obsahovat návrh na povolení oddlužení

 • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech,
 • údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky,
 • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.

Co se musí k návrhu na povolení oddlužení přiložit

 • seznam vašeho majetku a seznam všech vašich závazků,
 • listiny dokládající údaje o vašich příjmech za poslední 3 roky,
 • výpis z rejstříku trestů,
 • listiny, kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává a listiny, které prokazují v návrhu na povolení oddlužení tvrzené skutečnosti,
 • darovací smlouva resp. smlouva o důchodu (pokud je součástí návrhu na povolení oddlužení)

Kompletní seznam povinných příloh naleznete v sekci povinné přílohy.

Kdo a kam insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení podává

Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podává dlužník sám na místně příslušný krajský soud dle místa trvalého bydliště. Obyvatelé Prahy pak k městskému soudu v Praze.
Návrh můžete podat osobně na podatelně příslušného soudu, poslat doporučeně poštou, emailem s elektronickým podpisem, nebo přes vlastní datovou schránku.

Kdo mi ho pomůže připravit

Návrh na povolení oddlužení Vám pomohou připravit neziskové organizace nebo komerční firmy, můžete si ho ale také zpracovat sami. Více informací naleznete zde.

Kdy začne běžet insolvenční řízení

Jakmile podáte návrh na soud, tak do dvou hodin je návrh zveřejněn v insolvenčním rejstříku a od této chvíle jste pod ochranou insolvenčního zákona. Věřitelé vás tak mohou už pouze upomínat, ale nemohou konat (například nesmí odpojit elektřinu, plyn, vodu, nemohou na vás podat žalobu u soudu, či zahájit vymáhání exekučně).  

Jak dlouho se podaný návrh zpracovává

Doba závisí hlavně na kvalitě podaného insolvenčního návrhu. V případě splnění všech podmínek je oddlužení standardně schváleno 1 - 2 měsíce od podání návrhu.

Jaké jsou povinnosti a co to obnáší

 • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
 • hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
 • bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,
 • vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání,
 • nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,
 • neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
 • nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Jak dlouho oddlužení trvá

Oddlužení splátkovým kalendářem trvá standardně 5 let. Může ale skončit i dříve, a to ve chvíli, kdy je zaplacena kompletně celá výše dluhu všem věřitelům.

Někteří lidé mají mylnou představu, že po zaplacení 30% hodnoty všech dluhů oddlužení končí. Tak to samozřejmě není. Hranice 30% je pouze minimální. Cílem oddlužení je splatit věřitelům maximální možnou částku (minimálně pak 30%).

Pro více informací můžete navštívit portál Ministerstva Spravedlnosti, věnovaný insolvencím a oddlužení http://insolvencni-zakon.justice.cz/ nebo si prohlédnout celé znění insolvenčního zákona.


Radek Hábl
IČ 03559734
DIČ CZ03559734
Kontakt
Tel: +420 608 96 76 91
E-mail: info@radekhabl.cz
2015 © Radek Hábl

www.radekhabl.cz

Ilustrace: Matěj Šenkyřík

Nahoru